İstinye Mahallesi'nde yer alan mülkiyeti Sarıyer Belediyesi ait olan Atakoru Emirgan'ı 10 yıllığına kiraya verilecek.

Tapu alanı 6 bin 6 metrekare olarak belirtilen Atakoru Emirgan'ın kiralama ihalesi 8 Aralık 2022 tarihinde Sarıyer Belediye Başkanlık binasından gerçekleşecek. Söz konusu ihalenin muhammen bedeli 19 milyon 200 bin TL, geçici teminat bedeli ise 576 bin TL olarak açıklandı.

GAYRİMENKUL 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:

1. İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait İstinye Mahallesi 1352 Ada, 10 Parsel sayılı 6006,63 metrekare alanlı taşınmazın ekli halihazır haritada gösterilen 4.500 m² kullanım alanlı kısmı üzerinde; Restaurant (290 metrekare), Mutfak (100 metrekare), Cam Bahçe (160 metrekare), Bina (111 metrekare), Altı Depo - Üstü Otopark (690 metrekare), Ahşap Kafe (44 metrekare) alanlı yerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.Maddesi (e) fıkrasına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 5.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden temin edebilir.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, TR78 0001 2009 8630 0007 0000 19 HALK BANKASI SARIYER ŞUBESİ İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilir.

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 08/12/2022 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İstekliler tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sarıyer Belediyesi Encümeni İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

6. İSTENİLEN BELGELER:

- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları

- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri

- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

- İmza Beyannamesi

- Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri

- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir

- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf

- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter Tasdikli imza beyannamesi

- Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi

- Geçici teminatı yatırmış olmaları.