Ayazağa'da beklenen İmar planları askıya çıktı.

Ayazağa'da beklenen İmar planları askıya çıktı.

08 Mayıs 2014 Perşembe 11:21
3389 Okunma
Ayazağa'da beklenen İmar planları askıya çıktı.
ayazağa 1 2

Yerel seçimlerin ardından İstanbul’un Şişli’den Sarıyer’e bağlanan Ayazağa Mahallesi imar planı bugün askıya çıkarıldı. Peki Ayazağa Mahallesi nasıl şekillenecek? Ayazağa Mahallesi’nde emsal kaç olacak? İşte Ayazağa Mahallesi’nin inşaat anayasası!..

Şişli İlçesi'nden Sarıyer İlçesi'ne bağlanan Ayazağa Mahallesi'nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilişkin imar planı, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27951 dosya numaralı imar planını 17 Şubat 2014'te onayladı. İlanen askıya çıkarılan Ayazağa Mahallesi 1/5000 ölçekli uygulama imar planı, 06 Haziran 2014 Cuma tarihinde askıdan indirilecek. İşte o plan notları...

AYAZAĞA1

Plan Notları A. Genel Hükümler

1. 1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa Nazım İmar Planı, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile bir bütündür.

2. 1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa Nazım İmar Planının sınırı, plan onama sınırıdır.

3. Planda çizilen çeşitli arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve detaylar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleşecektir.

4. Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanmadan ve bu planlarda belirlenen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar gibi donatı alanlarında kalan parseller kamu eline geçmeden ifraz, imar uygulaması gibi işlemler yapılamaz. Ancak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar; eğitim ve sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, idari tesisler, dini tesisler, spor alanları, kentsel hizmet alanları ile resmi umumi binalar gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında 1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanacak olan çevre yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projeye göre proje yapılabilir.

5. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması zorunludur.

6. Ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir. Sosyal donatı ve teknik altyapı alanları, planda aksine bir hüküm olmadıkça kamu kullanımı dışında kullanılamaz.

7. Planlama alanının tamamında, parsel ölçeğinde jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

8. Planda verilen KAKS, vb. yapılaşma değerleri maksimum değerler olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bu değerleri arttıracak şekilde yapılaşma şartları getirilemez.

9. Planlama alanı içerisinde K.V.K. Bölge Kurulu kararları ile tespit ve tescil edilmiş bulunan yapılar ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nca ağaçlar tespit edilerek korunacak ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilecektir. Bu alanlarda, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu ve K.V.K. Bölge Kurulu kararlarına uyulacaktır.

 

10. Planlama alanında merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde sağlık, itfaiye, iletişim-haberleşme vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil alanların uygun noktalarında, kamu binalarının bahçe ve çatılarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alınarak, Heliport Yönetmeliği'ne uyulmak koşulu ile kamuya ait "helikopter iniş-kalkış pistleri" (heliport alanı) düzenlenebilir.

11. Planda gösterilen kavşaklar şematik olup, kavşak alanı içinde kalan yerlerde Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda trafik düzenlemesi yapılacaktır.

12. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında enerji iletim hatları ve bunların koruma kuşağında kalan parsellerde TEİAŞ görüşü alınacak ve bu görüşlerde belirtilen bina yükseklikleri ile diğer hususlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

13. "DSİ-Melen isale hattı ve koruma kuşağı alanı" lejantının bulunduğu parsellerde; DSİ'den görüş alınmak şartı ile uygulama yapılacaktır.

14. Ölçek nedeni ile, Taşıyıcı ve İletken Boru Hatları (İpraş-Haramidere Akaryakıt Hattı ve NATO akaryakıt boru hattı güzergahları) planda gösterilmemiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurumların (BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Natopol tesisleri İşletme Başkanlığı) görüşleri doğrultusunda netleştirilerek plana işlenecek ve ilgili kurumları tarafından belirlenmiş olan kriterlere uyulacaktır. Bu hatlar üzerinde, ilgil kurumların görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

15. Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur.

16. Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

17. Plan onama sınırı içerisinde konut+ticaret olarak gösterilmeyen alanlarda ve yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında, zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında plan notlarında aksi hüküm belirtilmeyen alanlarda ticaret işlevi yer alamaz.

18. Plan onama sınırı içerisinde özel müze, özel sanat galerisi, özel sosyal ve kültürel tesisler Konut+Ticaret alanlarında tamamen bodrum katlarda olmamak kaydıyla yapılabilir. Bu alanlar emsale dahil olmayıp, her 4000 m2'lik iskan edilebilir inşaat alanında 200 m2'yi geçemez. 4000 m2'den daha az iskan edilebilir inşaat alanı olan uygulamalarda yapılamaz.

19. Planlama alanında eğimden dolayı açığa çıkan 1. Bodrum kat iskan edilebilir, emsale dahildir 1. Bodrum kat dışında kalan bodrum katlarda iskan edilebilir alan yer alamaz. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.

20. Plan onama sınırı içerisindeki alanda yapı yükseklikleri için Hserbest verilemez. 1/1000 ölçekli plan aşamasında yapı yükseklikleri belirlenmeden uygulamaya gidilemez.

21. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılıncaya kadar 12.07.2013 tasdik tarihli Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (1. Etap) ve tadillerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu olan kısımlarında uygulama yapılabilir.

22. Planda gösterilen orman alanlarında 6831 sayılı Orman Kanunu, ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir. 6831 sayılı yasa ile belirlenen orman kadastro sınırındaki teknik ve fenni hatalar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında Orman Genel Müdürlüğü'nce orman alanından ilgili kurumlara tahsis edilen sosyal teknik ve altyapı alanları, orman alanı ile tahsis edildiği fonksiyona yönelik kullanım ile birlikte gösterilmiş olup, Planda orman alanı ile birlikte gösterilen çift lejantlı alanlarda, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınacak uygun görüş doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

B. UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1. Konut alanları; yoğunluklar net alan üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

BÖLGELER  YOĞUNLUK (K/HA)

K1         400

K2         600

K3         600

2. Sağlıklı bir kentsel mekan oluşturabilmek amacıyla, donatı alanları dışındaki fonksiyon alanlarında parsellerin birleştirilerek oluşturulması şartıyla;

500-1000 m2 arasındaki parsellerde yapılaşma hakkı %10 oranında artırılır.

1001-2000 m2 arasındaki parsellerde yapılaşma hakkı %20 oranında artırılır.

2001-3000 m2 arasındaki parsellerde yapılaşma hakkı %30 oranında artırılır.

3001-4000 m2 arasındaki parsellerde yapılaşma hakkı %40 oranında artırılır.

4000 m2 üzerindeki parsellerde yapılaşma hakkı %50 oranında artırılır.

 

K3 alanlarında maksimum emsal 3.00'ı geçemez.

BİRDEN FAZLA YAPI ADASININ BİRLEŞMESİNDE; 

K1 ve K2 alanlarında;

Birden fazla yapı adasının birleşerek 4000 m2 üzerinde imar adası oluşturması durumunda yapılaşma hakkı %70 oranında artırılır. 4000 m2 üzerinde birden fazla yapı adasının birleşmesi ile tek parsel olarak düzenlediği taktirde toplam yapılaşma hakkının %6'sı kadar meskeni aynı imar adasında sosyal konut yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü'ne yapı ruhsatı tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde kat mülkiyeti tapusu alındıktan sonra bila bedel teslim edilmesi için yapı ruhsatına başvurmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü ile sözleşme imzalanarak yapılaşma hakkı %10 artırılır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü lehine kat irtifakı kurulur. 10.000 m2'den büyük imar adası oluşturulamaz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü'ne süresi içerisinde teslim edilmeyen konutlara yönelik Sermaye Piyasası Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından yapılacak ekspertiz raporuna göre belirlenen değerde ödeme yapılmasına ilişkin işlemler 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapı ruhsatı tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin dolmasından itibaren başlatılır. Bu bütçe ve konutlarda bu planın onama tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü'nce bu planda yapılacak sosyal ve teknik donatı alanlarında kalan hak sahiplerine öncelikli olarak kullandırılması esastır. Buradaki hak sahiplerinden tamamının hak sahipliliği esas alınarak kullandırılan konutlardan ve bütçeden arta kalanlar 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamındaki Şişli ve Sarıyer ilçesindeki hak sahiplerine verilebilir. Bu plan notu 775 sayılı kanun ve 5393 sayılı kanunun 69. Maddesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü'nce yürütülecektir.

Birden fazla yapı adasının birleşerek 4000 m2 üzerinde imar adası oluşturmasına konu plan notuna göre yapılan uygulamalarda ön bahçe mesafesi 8 m. yan ve arka bahçe mesafeleri 5 m'den az olmaz.

Birden fazla yapı adasının birleşerek 4000 m2 üzerinde imar adası oluşturması konu plan notuna göre yapılan uygulamalarda planda konut alanı olarak gösterilen alanlarda yeşil bina sertifikası (BREEAM, LEED gibi bina değerlendirme sistemlerinden herhangi birisini) alarak inşa edilen yapılarda 10 m. ve 10 m.'den büyük yollardan cephe alan binalarda bağımsız giriş olmak kaydıyla ticari üniteler yer alabilir.

3. Birden fazla yapı adasının,4000 m2 üzerinde olmak koşulu ile birleşmesine yönelik uygulamada, kapanan kadastral yol alanlarının eş değeri büyüklüğündeki alan ve birleşmeye konu parsellerin %20'si büyüklüğündeki alanlar inşaat hakkı artışı ile gelenek nüfusun ihtiyacı olan, ilköğretim-ortaöğretim tesisi, idari tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, kentsel hizmet alanı, sağlık tesisi ve dini tesis alanları olmak üzere kamuya terk edilecektir. Söz konusu uygulama yapı ruhsatına başvurmadan önce ilçe belediyesince onaylanacak vaziyet planında belirlenecektir. Bu uygulamada yapılaşma hakkı; kapanan kadastral yol alanlarının haricindeki birleşmeye konu toplam parsel alanları üzerinden hesaplanır. Adaların birleşmesine yönelik uygulama İSKİ, TEİAŞ, İGDAŞ ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılacaktır.

4 2001 - 4000 m2 arasında parsel veya yapı adası bütünündeki birleşmelerde inşaat hakkı artışı ile gelen ek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları; çocuk oyun alanı, otopark olmak üzere parsel büyüklüğünün %15'inden az olmamak ve mülkiyet hakkı parsel maliklerinde kalmak üzere yapı ruhsatına başvurmadan önce ilçe belediyesince onaylanacak vaziyet planında ayrılacaktır.

5. 4000 m2 üzerindeki parsel, yapı adası bütünündeki birleşmelerde inşaat hakkı artışı ile gelen ek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları; park, otopark, ilköğretim-ortaöğretim tesisi, idari tesis alanı. sosyal ve kültürel tesis alanı, kentsel hizmet alanı, sağlık tesisi ve dini tesis alanları olmak üzere parsel büyüklüğünün %15'inden az olmamak ve kamuya terk edilmek üzere ilçe belediyesince onaylanacak avan projede ayrılacaktır. Bu uygulamada yapılaşma hakkı kamuya terk yapılmadan önceki parsel büyüklüğü üzerinden hesaplanır.

6. Parsellerin birleşmesine yönelik düzenlemelerde, Konut ve ticaret alanları olmak üzere iki farklı fonksiyon olması durumunda fonksiyon alan büyüklükleri dikkate alınarak ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılır.

7. Konut + Ticaret Alanlarında; İş merkezleri, ofis-büro, alış-veriş merkezi, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar, otel, motel, vb. turizm tesis alanları, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyo-kültürel ve yönetimle ilgili tesisler ile lokanta gibi işlevler ve konut fonksiyonları yer alabilir.

8. Konut + Ticaret Alanlarında Kaks=1.50'dir.

9. Konut + Ticaret Alanlarında; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak ve ilgili yasalar doğrultusunda plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte belirlenen gerekli hükümlere uymak ve bulunduğu adanın yapılaşma şartlarını aşmamak kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projeye göre "özel eğitim tesisleri", "özel sağlık tesisleri", "özel katlı otopark" ve "özel sosyal-kültürel tesisler" yapılabilir.

 

10. Yapı hakkı artışı kapsamında oluşturulan parsellerin yoldan cephe aldığı bölümdeki 2 metrelik kısmının, ulaşım ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda bilabedel terk edilmesi zorunlu olup, terk işlemi tamamlanmadan uygulama yapılamaz.

11. "Yapı Yaklaşma Sınırına komşu yakın imar parseli" niteliğinde değerlendirilen alanlarda yapılacak yapılarda, iskan edilen katın taban kotu ile bina, otopark vs. giriş kotları su seviyesine esas dere duvar üst konutunun (kret kotu) 1,50 m. üzerinde olacaktır. Bu seviye altında kapı, pencere vb. gibi herhangi bir boşluk açılamak. Olası taşkın durumunda, hak sahipleri gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi taktirde doğacak zararlardan bizzat sorumludurlar.

12. Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat iskan edilebilir. Birden fazla bodrum kat açığa çıkması halinde, açığa çıkan her bodrum kat; ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark vs.) olarak kullanılacaktır. KAKS, verilen alanlarda; iskan edilen bodrum katlar ile KAKS değerine dahil edilecektir.

13. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları'nda; kültür merkezi, sergi-konser-konferans salonları, müze, sanat galerileri, tiyatro, opera binası gibi kültürel tesisler. teknik eğitim merkezleri, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları, özürlüler eğitim merkezleri vb. gibi eğitim yapıları, huzurevleri, bakımevleri ve öğrenci yurtları gibi sosyal tesisler ve rehabilitasyon merkezleri yer alabilir.

14. Park alanlarında; meydan ve açık hava düzenlemeleri, park ve dinlenme alanları, göletler, yaya ve bisiklet yolları, oyun alanları, açık hava tiyatrosu, toplantı gösteri yerleri, seyir terasları, açık spor alanları (futbol, basketbol, voleybol, tenis vb.) yapılabilir. Açık yeşil alanlarda; tabi zemin üstünde toplam alanın %2'si oranında ve Hmax:4.50'yi geçmemek kaydıyla; (lokanta, kafeterya, çay bahçesi, spor tesisi, trafo binası, su deposu vb.) yapılabilir.

15. İSKİ'ye ait her türlü mevcut ve planlanan tesisler ile İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunacaktır. Ancak gerekli olan durumlarda İSKİ görüşü alınarak bu tesislerde değiştirme veya deplase yapılabilecektir.

16. İSKİ'ye ait ana isale hatları ve kollektörler dışında yeri değişecek mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerinin bulunması halinde deplase bedelleri ilgilileri tarafından karşılanacak ve inşaat safhasına başlanmadan önce İSKİ'ye müracaat edilecektir.

17. Yapı ve diğer altyapı inşaatlarının İGDAŞ altyapı hatlarına yaklaşma mesafesi en az 1.00 metredir.

18. Kentsel Hizmet Alanlarında, belediyeye ait idari birim binaları, kültürel tesisler, semt konakları, tiyatrolar, kütüphane, bilgi beceri meslek edindirme kursları, kreş, sağlık birimleri yer alabilir.

19. Kentsel Hizmet Alanları'nda;  avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda, kültürel, sosyal, teknik altyapı alanları ve belediye hizmetleri ile ilgili idari birimler yer alabilir.

20. Kentsel Sosyal Teknik Donatı Alanları'nda; Kentsel-sosyal donatı, teknik altyapı ve kamu alanlarında uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yazılacak emsal değeri üzerinden uygulama yapılır. Emsal verilmemiş alanlarda, planda işaretli çevre yapılanma şartlarını geçmemek ve imar yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak kurum-kuruluş görüşleri doğrultusunda yapılanma ilçe belediyesince belirlenecektir.

21. Spor Tesisleri Alanlarında; açık veya kapalı semt spor tesisleri yapılabilir.

22. Dini Tesis Alanlarında; Dini tesis alanlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait hizmet fonksiyonları yapılabilir. Ticaret fonksiyonu yapılamaz. 2500 m2'nin üzerindeki Dini tesis alanında en az 150 m2'lik taziye evi ve en az 75 m2'lik kütüphane yapılacaktır.

23. Planda katlı otopark fonksiyonuna ayrılmış alanlar için parsellerin her cephesinden çekme mesafesi 3 m. olup bulunduğu adanın yapı yüksekliğini aşmamak kaydı ile UKOME'nin uygun görüşü doğrultusunda uygulama yapılabilir. Bu yapılarda çıkma yapılamaz.

24. Kentsel sosyal donatı alanları, park, çocuk bahçeleri ve yolların altında UKOME'nin uygun görüşü doğrultusunda avan projeye göre zemin altı otopark yapılabilinir.
Son Güncelleme: 08.05.2014 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.