Ayazağa Cendere Vadisi 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

Ayazağa Cendere Vadisi 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

11 Temmuz 2014 Cuma 14:53
3481 Okunma
Ayazağa Cendere Vadisi 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

OTgwMjMzNz-sariyer-ayazaga-cendere-vadisi-1500-olcekli-imar-plani-askida (1)


Sarıyer Ayazağa Cendere Vadisi Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı. Peki Cendere Vadisi planında ne değişti? İşte o değişiklik...


Sarıyer İlçesi, 25.03.2011 onanlı Ayazağa Cendere Vadisi Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28233 dosya numaralı imar planı tadilatını 16 Mayıs 2014'te onayladı ve 4 Temmuz 2014 Cuma günü askıya çıkardı. İmar planı tadilatı, 4 Ağustos 2014 Pazartesi günü askıdan indirilecek. Detaylar ve imar planındaki değişiklikler şöyle;

1/5000 Ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı plan notları!  

1- Amaç İstanbul Metropoliten Alanı için hazırlanan 2009 Onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'nda İstanbul Metropoliten Alanının Geleceği, Finans, Turizm - Kültür, İnovasyon ve Bilgi Teknolojileri ana temaları üzerine kurgulanmıştır. İstanbul Üst Ölçekli Planları İstanbul vizyonunu; 'Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda, özgün, kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bilgi toplumuna dönüşen, yaşam kalitesi yüksek bir İstanbul olarak tanımlanmıştır. Günümüzde gelişen kentlerin ekonomileri, yüksek teknolojili, bilgi yoğunluklu sektörlerden oluşturmaktadır. İstanbul için de bu yaklaşım benimsenmiş ve üst ölçekli planlarda uygulamaya yönelik önemli kararlar almıştır. Bu kararlar, İstanbul içindeki bazı sanayi alanlarının kent dışına çıkarılmasını bazılarının teknolojilerinin yükseltilmesini, bazılarının ise sağlıklılaştırılarak korunmasını içermektedir.

İstanbul içindeki sanayi alanlarının kent dışına çıkarılması stratejisine bağlı olarak; 

Sanayi alanlarının genel olarak;Merkezi İş Alanları (MİA), Eğitim, Bilim ve Teknoloji, İleri Teknoloji Alanlarına (İTA) - "Kartal Sanayi Alanı" ve "Basın Ekspres Yolu"nun 'ticaret, konut, turizm (TKT) içeren karma kullanımlı' 1. Derece Merkeze - "Maltepe-Dragos Sanayi Alanı"nın yine TKT kullanımlı 2. Derece Merkeze, - "Kağıthane-Cendere Vadisi"ndeki sanayi alanının ise bilgi teknolojilerini dikkate alan Eğitim - Bilişim - Teknoloji (EBT) ve Ticaret, Konut, Turizm (TKT) kullanımlarını içeren karma kullanımlı bir ekonomik ve ekolojik koridora dönüşümü benimsenmiştir. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'nda alınan bir diğer önemli karar, metropolün tek merkezli yapıdan çok merkezli bir yapıya dönüştürülmesidir. Bu bağlamda metropolün batısında Silivri, doğusunda ise Kartal, iki önemli Alt Merkez olarak önerilmiştir. Bugün üretime dayalı sanayi ve depolama fonksiyonlarının yer aldığı Cendere Vadisi, İstanbul için hem ekolojik hem de ekonomik açıdan önemlidir. İstanbul'un bilgi çağına uygun bir metropol haline gelmesinde üst ölçekli plan kararları çerçevesinde önemli rol oynayacak olan bu alanın, 'kent içinde kent' ve 'yaşama ve çalışma birlikteliği' yaklaşımı çerçevesinde ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, eğitim, bilişim, teknoloji kullanımlarının yanı sıra ticaret, konut, turizm kullanımlarıyla birlikte planlı dönüşümü amaçlanmıştır.

Cendere Vadisi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı da yukarıda belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 

2- Tanımlar 2.1. 1/5.000 ölçekli Cendere Nazım İmar Planı: Planlama alanı genelinde yer alacak işlevlerin mekansal dağılımı, yoğunlukları, donatı alanlarının dağılımı, açık, yeşil alan ve ulaşım sistemi hakkında genel ilkeleri ve alt bölgeleri tarif eden; 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları için referans teşkil edecek olan, plan notları ve plan raporu ile birliktelik arz eden planlama belgesidir. 2.2 1/1.000 ölçekli Cendere Uygulama İmar Planları: 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın öngördüğü mekansal işlevlerin ve kullanımların gerekirse alt bölgeler bazında detaylandırılacağı, yapılaşma koşullarının gerekirse alt bölgeler bazında detaylandırılacağı, yapılaşma koşullarının tarif edileceği, plan notları ve plan raporu ile birliktelik arz edecek olan 1/1.000 ölçekli planlama belgeleridir. 2.3. Alt Bölgeler: Planlama alanının içinde, özellikle etkileşim alanlarına bağlı olarak farklılaşan karakteristiğe sahip alanlar ayrı alt bölgeler olarak belirlenmiştir. Alt bölgeler farklı fonksiyon dağılım oranlarını göstermektedir. Alt bölgeleri (A,B,C,D) gösteren şema, plan ile birlikte plan raporunda yer almaktadır. 2.4. Teknik Altyapı Programı: 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile tanımlanan mekansal gelişimin ve tarif edilen işlevlerin gerektirdiği ulaşım, elektrik, içme suyu, atık su, yağmur suyu, doğalgaz, telekomünikasyon sistemleri gibi teknik altyapı bileşenlerinin yer aldığı ve bu sistemleri ivedilikle uygulanabilir kılmak için hazırlanacak olan plan-program belgesidir. 2.5. Kentsel Tasarım Projeleri: 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planları koşulları doğrultusunda mekansal organizasyon ve düzenlemeyi çözülebilirlik, uyumluluk ve estetik açıdan ayrıntısı ile tanımlayacak, yapıların ve yapı adalarının birbiri ile ilişki ve mekansal bütünlüğünü sağlayacak, alt bölgeler veya yapı adası bazında yapılacak tasarım projeleridir. Bu projeler İBB koordinasyonunda yapılır ya da yaptırılır. 2.6. Kentsel Tasarım Rehberi: Kentsel tasarım projesi sonrasında alanda kamusal, yarı kamusal, özel alanların, mekansal işlev alanları ve yapıların bir bütünlük, kimlik ve vizyon dahilinde belirlenmesi ile tasarlanması sürecinde proje uygulayıcısı kurum ve kişilere yol gösterici nitelikte, kentsel tasarım, kentsel peyzaj, mimari vb. alanda genel ilkeleri belirleyen yazılı ve çizili dökümandır. Bu rehber, İBB koordinatörlüğünde "Kentsel Tasarım Projelerine" bağlı olarak hazırlanır ya da hazırlatılır.   2.8.  Eğitim, Bilişim, Teknoloji (EBT) Kullanımları: Bilgi ve teknoloji üreten sektörler ile bu sektörlerin alt sektörlerinin, bilişim, iletişim ve ileri teknolojileri geliştirmek üzere kullandığı tesisler, laboratuarlar, ofisler, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, Ar-Ge birimleri, teknik, yüksek öğretim, akademik eğitim kurumları ve ait olduğu kullanımlardır. 2.9. Turizm-Ticaret, Konut Kullanımları: Alanın kentten ve kentsel yaşamdan soyutlanmış bir çalışma alanı olmasını engellemek, yaşama ve çalışma birlikteliğini sağlamak, yeni yüzyıl kentlerinin bilişim ve teknoloji alanlarında görülen "karma kullanım" stratejilerine uygun olarak, gece-gündüz yaşayan bir alan olması için gerekli konut, ticaret ve turizm alanlarıdır. 2.10. Donatı Alanları: Planlama alanı içerisinde ikamet etmesi ve çalışması tahmin edilen nüfus büyüklüğü esas alınarak hesaplanan ve bu nüfusun ihtiyaç duyacağı yol, yeşil, eğitim, ibadet, yönetim, teknik altyapı, sağlık, sosyal ve kültürel tesis alanları gibi kamusal kullanım alanlarıdır. 2.11. Teknik Altyapı Alanları: Metro, dekovil ve hızlı tren istasyonları, otobüs durakları, metro durakları, triaj alanları, teknik altyapı ve ilgili sosyal işlevler ile İGDAŞ, BEDAŞ, İSKİ, İBB vb. gibi kamu kurumlarının gereksinim duyduğu hizmet alanlarıdır. 2.12. Transfer Merkez ve Ulaşım Terminalleri: Metro, dekovil hattı ve tren güzergah ve istasyonları, triyaj alanı, otobüs durakları ile otopark alanları, teknik altyapı ve servis alanları ile bu alanları tamamlayıcı nitelikte yönetim, sosyo-kültürel, ticari ve konaklama işlevlerinin yer aldığı alanlardır. 2.13. Islah Edilecek Dere Yatağı: Su akışını kolaylaştırarak taşkın ve su baskını gibi afetleri önlemek amacıyla dere yatağında yapılacak iyileştirme çalışmalarının yapılacağı alandır. 2.14. Dere Mutlak Koruma ve Servis Bandı: Dere yatağının her iki tarafından servis ve koruma olmak üzere toplam 25'er metre genişliğindeki, İSKİ'nin gerekli gördüğü tesisler hariç yapılaşmaya izin verilmeyen, yalnızca servis yolları, dere ıslah, yeşil alan ve / veya açık alan kullanımlarına ayrılabilen alanlardır. 2.15. Kadastral Parsel: 3194 sayılı kanunun gereğince bu plana göre imar uygulaması yapılmaış parseldir. 2.16. İmar Parseli: 3194 sayılı kanunun gereğince bu plana göre imar uygulaması yapılmış, arazi geliştirmeye hazır parseldir.

A. Genel Hükümler:  1. 1/5000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı; plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile bir bütündür. 2. 1/5000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı'nın sınırı, plan onama sınırıdır. 3. Planda çizilen çeşitli arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olanak gösterildiğinden, bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve detaylar, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir. 4. Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanmadan ve bu planlarda belirlenen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar gibi donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Ancak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar, eğitim ve sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, idari tesisler, dini tesisler, spor alanları, kentsel hizmet alanları, belediye hizmet alanları ve teknik altyapı alanları ile resmi/umumi binalar gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında, 1/5000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı'na uygun olarak hazırlanacak olan çevre yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılabilir. 5. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması zorunludur. 6. Ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilecektir. 7. Planlama alanının tamamında, parsel ölçeğinde jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz. 8. Planda verilen kaks, irtifa vb. yapılaşma değerleri maksimum değerler olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bu değerleri arttıracak şekilde yapılaşma şartları getirelemez. 9. Planlama alanı içerisinde KTVK Bölge Kurulu kararları ile tespit ve tescil edilmiş bulunan yapılar ve ağaçlar tespit edilerek korunacak ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilecektir. Bu alanlarda, KTVK Bölge Kurulu kararlarına uyulacaktır. 10. Planlama alanında merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde sağlık, itfaiye, iletişim-haberleşme vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil alanların uygun noktalarında, kamu binalarının bahçe ve çatılarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alınarak, Heliport Yönetmeliği'ne uyulmak koşulu ile kamuya ait "helikopter iniş kalkış pistleri" (heliport alanı) düzenlenebilir. 11. Eğitim Bilişim Teknoloji Alanlarında; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak ve ilgili yasalar doğrultusunda plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte belirlenen gerekli hükümlere uymak ve bulunduğu adanın yapılaşma şartlarını aşmamak kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projeye göre "özel eğitim tesisleri", "özel sağlık tesisleri", "özel katlı otopark" ve "özel sosyal-kültürel tesisler" yapılabilir. 12. Mülkiyetinde orman şerhi bulunan parseller için Orman Genel Müdürlüğü'nden görüş alınmadan uygulama yapılamaz. 13. Planda gösterilen kavşaklar şematik olup, kavşak alanı içinde kalan yerlerde Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda trafik düzenlemesi yapılacaktır. 14. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında enerji iletim hatları ve bunların koruma kuşağında kalan parsellerde TEİAŞ görüşü alınacak ve bu görüşlerde belirtilen bina yükseklikleri ile diğer hususlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 15. "DSİ-Melen isale hattı ve koruma kuşağı alanı" lejantının bulunduğu parsellerde; DSİ'den görüş alınmak şartı ile uygulama yapılacaktır. 16. Ölçek nedeni ile Taşıyıcı ve İletken Boru Hatları (Botaş-aktif olmayan İpraş-Haramidere Akaryakıt hattı ve NATO akaryakıt boru hattı güzergahları) planda gösterilmemiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurumların (BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı) görüşleri doğrultusunda netleştirilerek plana işlenecek ve ilgili kurumları tarafından belirlenmiş olan kriterlere uyulacaktır. Bu hatlar üzerinde, ilgili kurumların görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz. 17. Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Entstitüsü'nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur. 18. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

B. Uygulama Hükümleri 1. Planlama alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın onanması ve uygulanması bir bütün olarak yapılabileceği gibi ayrı etaplar halinde de yapılabilir. 2. Planlama alanında Şişli ilçe sınırları içerisinde, İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılacaktır. Uygulama sınırları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında netleştirilecek olup, uygulama etaplar halinde yapılabilir. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP ve KOP oranı farkı %2'yi %10'u geçmemek C Bölgesi dışında kalan bölgelerde %5'i geçemez.Ancak Cendere mevkii 3 ada 14 parsel ve 423 nolu parsel 18. madde uygulaması dışında bırakılacaktır. 3 ada, 1,14 parseller ile 423 parsel 18. madde uygulama dışında tutulacaktır. Bu durumda C Bölgesinde etaplar arasındaki DOP ve KOP farkı oranı %5 olarak uygulanacaktır. 3. Planlama alanında Kağıthane ilçe sınırları içerisinde, İmar Kanunu'nun 15, 16 ve 18'inci maddeleri ile uygulama yapılabilir. 4. Kağıthane ilçe sınırları içinde kalan bölümde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar, 1/5000 ölçekli nazım imar planında donatı alanı ve yol alanına alınmayan kısımlarda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerine göre uygulama yapılabilir. 5. KAKS değerleri net alan üzerinden hesaplanacaktır. Yapılacak 18. madde uygulamalarında kamulaştırmaya konu DOP alanları ve KOP alanları kamuya bağış yoluyla ya da bilabedel terk edilmesi koşulu ile terk edilen alan kadar kaks hesabına dahil edilir. 6. Planlama alanında "Eğitim Bilişim Teknoloji Alanları"nda bu fonksiyonu desteklemek ve yaşama-çalışma dengesini sağlamak amacıyla Turizm-Ticaret ve Konut Alanları yer alabilir. 7. Eğitim Bilişim Teknoloji Alanları'nda; ileri teknoloji estitüleri ar-ge birimleri, bilişim, iletişim teknolojilerinin, alt sektörlerinin (enformasyon, yazılım, web programcılığı, ağ işletmenliği, bioteknoloji, ilaç endüstrisine bağlı teknolojiler-çevrebilimleri-elektronik-bilgisayar kullanıldığı, geliştirildiği ofis birimleri, tesisler, laboratuvarlar, teknoparklar, kültür endüstrileri-yaratıcı endüstrilerin (yöresel el sanatları, medya, mobil iletişime bağlı hizmetler, gösteri sanatları, film platoları) yer aldığı hizmet birimleri-üniversite alanları (bilişim teknolojileri enstitüleri vb.) yer alabilir. Bu alanlarda; prototip (ilk örnek) dışında üretim yapacak, sanayi niteliğinde tesisler yer alamaz.
Son Güncelleme: 11.07.2014 14:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.